O Portal da Lingua Galega

Logo Portal da Lingua Galega

O Portal da Lingua Galega, la cara más visible de la Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL), de la Xunta de Galicia, constituye hoy día una de las principales herramientas para el aprendizaje, el uso y la difusión del gallego. Entre sus múltiples funciones y competencias podemos destacar las siguientes: “promover, impulsar e elaborar propostas lexislativas e regulamentarias que potencien a normalización lingüística e o fomento do uso da lingua galega”, “cooperar coa Comisión Interdepartamental da Xunta de Galicia para a Normalización Lingüística e impulsar e coordinar as medidas de política lingüística dos departamentos da Xunta de Galicia mediante a achega do soporte técnico necesario”, “programar e desenvolver medidas para o fomento do uso do idioma galego nos diferentes eidos sociais e económicos de Galicia, co fin de incrementar a dispoñibilidade de produtos e servizos en galego”, “planificar e desenvolver campañas e medidas de fomento do uso, coñecemento e difusión do galego dentro e fóra do territorio lingüístico galego”, “promover, coordinar e desenvolver a política de investigación que favoreza a normalización lingüística nas súas diferentes manifestacións, especialmente no eido do léxico e a terminoloxía”, “establecer o marco metodolóxico de referencia e os plans e programas para o ensino do galego ás persoas adultas, de acordo coas directrices do Consello de Europa en materia de ensino de linguas”, “convocar e administrar as probas e expedir os certificados de coñecemento de galego”, “convocar e administrar as probas e certificados de tradutoras e tradutores e de intérpretes xurados/as doutras linguas para o galego e viceversa, así como autorizar as habilitacións directas destes, cando procedan, e a súa inscrición no Rexistro oficial de profesionais da tradución e interpretación xuradas doutras linguas para o galego e viceversa” y “promover o diálogo, a cooperación e a colaboración con outras institucións competentes en materia de política lingüística”, entre otras (Secretaría Xeral de Política Lingüística, “Competencias y Funciones”).

O Portal da Lingua Galega

La SXPL ofrece una amplia gama de servicios relacionados con la lengua gallega, tales como asesoramiento lingüístico (consultas, correcciones, traducciones, etc.), validación de documentos oficiales, informes de onomástica, traducciones juradas, etc. Además ofrece información detallada sobre convocatorias públicas, ayudas y subvenciones relacionadas con el fomento de la lengua gallega, y pone a disposición del público importantes recursos para el aprendizaje del gallego. Entre estos recursos cabría destacar aquellos que se ponen a disposición de quienes desean obtener el Certificado de Estudos de Lingua Galega (CELGA), una prueba de certificación adaptada el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

O Portal da Lingua Galega

En su apuesta por proyectar la lengua gallega en el exterior, la SXPL dispone de una Rede de Centros de estudos galegos, a través de la cual enseña, fomenta y promociona la lengua y la cultura gallegas en 16 países (Alemania, Brasil, Croacia, Cuba, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia y Suiza), gracias a la firma de diversos convenios con instituciones de enseñanza superior. Además, la SXPL cuenta con una Rede de Dinamización Lingüística, que congrega distintas entidades que promocionan el uso de la lengua gallega en el ámbito local y que actualmente está articulada en torno a diferentes equipos de dinamización. 

Sitio web oficial de O Portal da Lingua Galega:

https://www.lingua.gal/portada